Ekonomik Takvim

Kap Haberleri A A

DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11 Aralık 2018, Salı - 20:31

DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul tescili hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 18.09.2018 Genel Kurul Tarihi 07.11.2018 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.11.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3 - 3. Gündemin 6.maddesinde görüşülecek olan Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve Şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL nominal değerli hissesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile 125.000.000 TL. bedel ile devir alınmasına ilişkin olarak a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca - 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi bendinde belirtilen kritere ilişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle, - ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 2 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca, işlem önemli nitelikte olduğundan ............ 4 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağını, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine. 5 - Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Bilgi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış olan 02.05.2018 tarihli değerleme raporu sonuç ve özet kısmı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 6 - İstanbul Ticaret Siciline 910730 üye numarası ile kayıtlı Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ‘nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL. nominal değerli hissesinin 125.000.000 TL. bedel üzerinden devir alınması hususunun Pay sahiplerimizin onayına sunulması. 7 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde gündemin 6.maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağına, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onay sunulması. 8 - Gündemin 10.maddesinde görüşülecek olan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.'nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited'e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken'e 75.000.000 TL. bedel ile satılmasına ilişkin olarak, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) - 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi bendinde belirtilen kritere Mal varlığının tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle, - ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca, işlem önemli nitelikte olduğundan .... 9 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağını, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 10 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine. 10 - Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.'nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited'e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken'e 75.000.000 TL. bedel ile satılması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması. 11 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde gündemin 10. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağına bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 10 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onay sunulması. 12 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Önemli Nitelikte İşlem Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 DYH - Olaganustu GK Davet ve Vekalet - 07 KASIM 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 07 Kasım 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu bugün saat 11.00'da Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde toplanmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi kopyaları ekte yer almaktadır. Pay Sahiplerimiz ve Kamuoyunun bilgilerine arz olunur. Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir. Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 DYH_07 KASIM 2018 OUGK TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak EK: 2 DYH-07 Kasım 2018 OUGK - Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724222 BIST

TCZB T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı Bono 11.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Pazarı Bono 23.10.2018 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Pazarı Bono 06.11.2018 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Pazarı Bono 13.11.2018 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz .. Bono 27.11.2018 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz .. Tahvil 03.07.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil 29.04.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil 03.05.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil 29.09.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı BORÇLANMA ARACI-YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 2500000000 TRY Yurtiçi 08.02.2018 08.02.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış BORÇLANMA ARACI (TAHVİL/FİNANSMAN BONOSU) 15000000000 TRY Yurtiçi 08.02.2018 08.02.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış BORÇLANMA ARACI (DİĞER) 1500000000 TRY Yurtiçi 08.02.2018 08.02.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış BORÇLANMA ARACI 4000000000 USD Yurtdışı 01.02.2018 01.02.2019 Yurtdışı Satış SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 5500000000 TRY Yurtiçi 29.11.2018 29.11.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 2500000000 USD Yurtdışı 15.11.2018 15.11.2019 Yurtdışı Satış http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724221 BIST

VANGDMTY METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [VANGD] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar      11.12.2018 Tarihinde Vanet Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş (VANGD) payları ile ilgili olarak 3,94-4,22 TL fiyat aralığından 233.268 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 43.002 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte  piyasa yapıcılığı işlemleri hariç Vanet Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş (VANGD)   sermayesindeki paylarımız 11.12.2018 tarihi itibariyle % 2,36  olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler ekteki tabloda pdf. olarak verilmektedir.   http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724220 BIST

MTRYOMTY METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [MTRYO] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar    10.12.2018 ve  11.12.2018 Tarihlerinde Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) payları ile ilgili olarak 1,32-1,44 TL fiyat aralığından 1.585.955 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve  1.842.826  TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO)  sermayesindeki paylarımız 11.12.2018 tarihi itibariyle % 19,30 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler ekteki tabloda pdf. olarak verilmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724219 BIST

YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Medyada Bankamızın ilave ana sermaye tahvil ihracı konusunda bazı haberlerin yayınlandığı görülmüştür. 26 Nisan 2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuz tarafından Özkaynak Yönetmeliği'nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, Bankamızın hali hazırda sürdürülmekte olan MTN (Medium Term Note) Programı altında toplamda azami 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk lirası tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına karar verilmiş olup, Bankamız tarafından Citigroup Global Markets Limited ("Citi"), BofA Merrill Lynch ("BofaML") ve UniCredit Corporate & Investment Banking ("UniCredit CIB") planlanan borçlanma aracı ihracında  finansal danışman ve talep toplama yetkilisi olarak ve bu isimlere ek olarak J.P. Morgan Securities PLC ve Société Générale SA talep toplama yetkilisi olarak yetkilendirilmiştir. Bankamızın kamuya açıklanan sermaye pozisyonunun güçlendirilmesi planı çerçevesinde Haziran 2018'de başarılı bir şekilde tamamlanan Nakdi Sermaye artırımını takiben, üçüncü taraf yatırımcılar ile birlikte hakim hissedarların da muhtemel katılımını içerebilecek, ABD doları olarak ilave ana sermaye ihracı için fırsatlar araştırılmaktadır. İhracın zamanlaması, tutarı ve ana sermayedar katılım oranları ise bu aşamada netleşmemiş olup piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliğine göre kamuya açıklanacak herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724218 BIST

OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 11.12.2018 Saat:18:48 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar                Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.12.2018 tarih ve 2018/14 sayılı toplantısında Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Basat ÖZTÜRK'ün görevden ayrılmış olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar ve aynı haklarla görev yapmak üzere Sn.Bekir Yener YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesine, görevden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevli olduğu komitelerde aynı görevleri yürütmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  Saygılarımızla, http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724217 BIST

AKGRT AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2018- 30 .11.2018 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt  yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.11.2018 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.  formatında sunulmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724216 BIST

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama ) Türkçe Genel Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Bildirim İçeriği Açıklamalar Katılımcılara Duyuru Metni http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724215 BIST

OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ERDEMİR Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü Bağımsız Üye Değil OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Çğdem Köker ALPAYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ordu Yardımlaşma Kurumu İştirakler Müdürü Bağımsız Üye Değil OYKA KAĞIT AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş. İLKER METİN ORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil MAHMUT CENGİZ AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724214 BIST

OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar            Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.12.2018 tarih ve 2018/14 sayılı toplantısında Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Basat ÖZTÜRK'ün görevden ayrılmış nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar ve aynı haklarla görev yapmak üzere Sn.Bekir Yener YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesine, görevden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevli olduğu komitelerde aynı görevleri yürütmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  Saygılarımızla, http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724213 BIST

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama ) Türkçe Genel Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Bildirim İçeriği Açıklamalar Katılımcılara Duyuru Metni http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724212 BIST

SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 5.33 A-B Bağımsız Üye Değil CELALETTİN KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 5.37 B Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ MUSTAFA ÜNSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil MURAT GÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIĞI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ SELMA ÖZYURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ VE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler ALİ KELEŞ Genel Müdür Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724211 BIST

LUKSKOYYATOYA OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [LUKSK] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar    Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.     İşlem  Tarihi     İşlem  Niteliği     İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)     İşlem  Tutarı (TL)     11.12.2018     Alım     250,00     1.065,00     11.12.2018     Satım     250,00     1.070,00 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724210 BIST

OYYATOYAOYAYO OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [OYAYO] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.     İşlem  Tarihi     İşlem  Niteliği     İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)     İşlem  Tutarı (TL)     11.12.2018     Alım     750,00     1.265,00     11.12.2018     Satım     750,00     1.270,00 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724209 BIST

TACTRIAZ INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [TACTR] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş  ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Paylarında piyasa yapıcılık işlemleri Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.) İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 11.12.2018 Alış 3.000 13.990,00 11.12.2018 Satış 1.561 7.444,87 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724208 BIST

IAZOZRDN INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [OZRDN] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar    Piyasa yapıcısı olduğumuz ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş  ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Paylarında piyasa yapıcılık işlemleri Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.) İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 11.12.2018 Alış 0 0,00 11.12.2018 Satış 0 0,00 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724207 BIST

GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile ilgili piyasa  yapıcılığı kapsamında Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki  tabloda verilmektedir. TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR 11.12.2018 33.116 114.832,97 15.063 53.111,80 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724206 BIST

SAFKRMSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [SAFKR] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz  SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724205 BIST

GEDIKGYHOL GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [GYHOL] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa  yapıcılığı kapsamında Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki  tabloda verilmektedir. TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR 11.12.2018 40.729 112.622,05 18.975 53.306,53 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724204 BIST

GEDIKHUBVC GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [HUBVC] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR 11.12.2018 4.928 9.255,40 7.788 14.642,04 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724203 BIST